Itt vagyBlogok / detto's blog / Volt egy álmom...

Volt egy álmom...


Beküldte detto - Ekkor: 2012 October 02

Dr Papp LajosDr Papp Lajos
Évek óta érlelődött bennem egy gondolat, egy álom: létrehozni egy pártot, ami a nevében párt ugyan, a választási törvények okán, de mégis más.
Nemzeti Értékek Pártja.
NÉP.

Nemzeti értékeinket megőrző, új nemzeti értékeket teremtő emberek gyülekezete. Álmom volt, hogy azt a szellemiséget vigyük vissza az Országgyűlésbe, ami Széchenyi idejében volt.
Önzetlen, a Nemzetükért áldozatra is képes honfitársak képviseljék az Ország és egyben Kárpát-Haza érdekeit.
Az ország dolgait a Parlamentben a pártok intézik. Hiába kiabálunk, mi drukkerek a pálya széléről, a futballmeccset csak akkor tudjuk befolyásolni, ha játékosok vagy bírók vagyunk.

"A mindenkori állam által biztosított képviselői díjazást, jövedelmet, a képviselő köteles elkülönített számlára utalni, melyet Böjte Csaba ferences szerzetes rendelkezésére bocsát. Az összeg felhasználásáról Böjte Csaba mindenkoron egy személyben dönt.
Ezért minden képviselői mandátumra jelentkezőnek, illetve családjának rendelkezni kell olyan állandó jövedelemmel, amely biztosítja önmaga és családja számára a képviselői munkájával járó kereset kiesést."
(Részlet a képviselőjelöltekre és a képviselőkre vonatkozó pártszabályokból)

De hogyan is várhatnék ekkora áldozatot, hogyan is tehetném, hogy a párt képviselői és családjának életlehetőségeit súlyosan veszélyeztessem, még ha a cél igen nemes is.

Én gyógyító ember vagyok. Előttem minden ember egyforma. Vezetői munkám során is az volt a legnagyobb hibám, hogy egyetlen munkatársamat sem távolítottam el állásából, még akkor sem, ha súlyos hibát követtet el.
Bűnömül rótták fel annak idején a bíróságon: "Az elbocsátást kezdeményező alperesi kör ez idáig egyetlen cáfolhatatlan érveként fenntartotta:Papp Lajos eddig szokatlan munkamódszert követelt meg, ami azért is sértő, mert a folyosói pletykák terjesztőit a szakmai konferenciákon szembesítette állításaikkal, amely cselekedetével megalázta munkatársait. Ezen túlmenően, kitartóan szuggerálta beosztottjait, hogy ezzel kényszerítse őket igazmondásra, ami elősegítette a rossz munkahelyi légkör kialakítását." ( Zalatáj 1998. április 1.)
Olyan országban élünk, ahol az igazmondás bűn, a hazugság erény.

A néhány éve létrehozott Kárpát-Haza Nemzetőrség kudarcba fulladása is megálljt parancsol. Nem volt kétszáz ember, aki értette, megértette volna és vállalta, képviselte volna azt a szellemiséget, amire a Kárpát-Haza Nemzetőrség létrejött. Pedig "csak" a szeretet és tízparancsolat szellemében tevékenykedtünk.

Hiszek a magyar emberekben.
Hiszek a szeretet és jóság hatalmában.
Gyülekezzünk!
Készülődjünk!
Hiszek abban, hogy visszatérve őseink szellemiségéhez, az álomból nemsokára valóság válhat.
Az alábbiakban közlöm álmaimat.
Álmodjunk együtt, de lassan ébredezzünk!
Ébredj Magyar!

Nemzeti Értékek Pártja
NÉP

A párt célja:

A Magyar Nemzet, Árpád hazatérésétől a 907-es pozsonyi csatanyerés eredményeként az európai népek írott történelmében önálló - magyar - nemzetként szerepel.
A Kárpát-medencében több mint 1100 éve a lélekszámában legnagyobb nemzet a magát magyarnak valló népesség.
Az 1000-től önálló magyar állam egyike Európa legősibb államainak.

A Magyar Nemzetnek, így a magát magyar nemzethez tartózóknak legfőbb földi küldetése a magyar nemzeti értékek megtartása, ápolása, gyarapítása.

A Kárpát-medence Isten teremtette világ része.
Isten tulajdona. Ember azt nem tulajdonolhatja, csak meghatározott ideig birtokolhatja.

A Szent Korona misztikus kapcsolatot teremt Ég és Föld között. A Szent Korona eszmeisége a Kárpát-medencében élő népek, nemzetek egységét és Istennel való kapcsolatát hivatott képviselni. A Kárpát-medence földjét, vizeit, föld alatt rejtőzködő kincseit egyetlen nemzet sem tekintheti sajátjának. E földi javak kizárólag Isten, illetve a Szent Korona tulajdonát képezik.

Az ember azért kapott különleges képességeket Istentől, hogy tudatosan szolgálja nem csak az embereket, hanem a teremtett világ valamennyi élőlényét.

A Magyar Nemzet feladata az Isten alkotta világ megőrzésén kívül az ember alkotta értékeink megőrzése, gyarapítása.

A Magyar Nemzet legősibb és legnagyobb kincse a magyar anyanyelv. Népmeséink, népdalaink, mondáink, regéink őrzik leghűbben a magyar történelmet. Népi, nemzeti műveltségünk legfőbb kifejező eszközei. Hagyományaink, népművészetünk, szerves műveltségünk, szellemi termékeink (a kreatív magyar elme termékei) mind-mind a Magyar Nemzet kincsei, értékei.

A párt legfőbb elve a "Ne ítélj, hogy meg ne ítéltess!"- evangéliumi mondat.
Ennek szellemében a párt másokat meg nem ítél. Kizárólag nemzeti értékeinket megőrző, új nemzeti értékeket teremtő emberek gyülekezete.

A Nemzeti Értékek Pártja olyan elkötelezett emberekből áll, akik életük egy részét a Nemzet szolgálatába állítják. Egyéni érdekeik mellőzésével lemondanak vagyonuk egy részéről és adott esetben, ahogy eleink tették, akár az életükről is, ha a Nemzet azt megkívánja.

Az etnikai illetve államhatárok változhatnak, azonban a magyarok történelmi, vezető szerepét a Kárpát-medence őrzésében és Európa védelmében senki nem vitathatja el.

Pártoló személy

A Nemzeti Értékek Pártjának pártolója lehet minden olyan személy, aki:

- a párt elveit elfogadja
- nemzeti értékeinket feltárja
- azt gyarapítja

Korától, nemétől, állampolgárságától, vallási hovatartozásától, pártkötődésétől függetlenül, bárhol éljen is a világban, bármilyen nyelven beszéljen, ha magát a Magyar Nemzethez tartózónak vallja.

A képviselőjelöltekre és a képviselőkre vonatkozó pártszabályok

Nemzeti Értékek Pártja képviselőjelöltje lehet: aki önként jelentkezik, a párt az ő személyét elfogadja, ezután a törvény által előírt támogató aláírásokat összegyűjti és az alábbi pártszabályokat vállalja és betartja:

1. Minden választási körzetben egy jelölt indulhat a Nemzeti Értékek Pártjának színeiben.
2. Amennyiben egy körzetben több személy jelentkezik, abban az esetben a párttestület dönt a
jelölt személyéről.
3. A képviselőjelölt az állam által biztosított kampánypénzt, csak személyes találkozók, lakossági
fórumok szervezésére és lebonyolítására fordíthatja.
4. Ezen anyagi javakat szigorú elszámolás szerint költheti el, a törvény által meghatározott
feltételek betartásával.
5. Megválasztása esetén országgyűlési mandátuma ideje alatt csak parlamenti munkájával.
kapcsolatos költségre vehet fel pénzt az államtól. (utazás, szállás, étkezés, ruházkodás)
6. A mindenkori állam által biztosított képviselői díjazást, jövedelmet, a képviselő köteles
elkülönített számlára utalni, melyet Böjte Csaba ferences szerzetes rendelkezésére bocsát. Az
összeg felhasználásáról Böjte Csaba mindenkoron egy személyben dönt.7. Ezért minden képviselői mandátumra jelentkezőnek, illetve családjának rendelkezni kell olyan
állandó jövedelemmel, amely biztosítja önmaga és családja számára a képviselői munkájával
járó kereset kiesést.
Magyarul: a képviselő egyéni, családi áldozatot hoz a köz érdekében.
8. Képviselőjelölt olyan személy lehet, aki az anyagi áldozaton túl életével, munkájával,
viselkedésével kivívta választói bizalmát, tiszteletét.
9. A megválasztott képviselő parlamenti munkája során a párt elveinek szem előtt tartása mellet,
a választói vélemények meghallgatása után, de saját meggyőződése, tudása, képességei és
lelkiismerete szerint szavaz.
10. A parlamenti frakció, az esetleges közös döntés előtt minden esetben köteles meghallgatni a
pártot.
11. A Nemzeti Értékek Pártjának országgyűlési képviselője tudomásul veszi, hogy a párt sem a
választások előtt, sem a választások után szövetséget, koalíciót nem köt.
12. A megválasztott országgyűlési képviselő bármikor visszahívható, ha a párt testülete úgy ítéli
meg, hogy a képviselő munkájával nem szolgálja választói, illetve a Nemzet érdekeit.

Dr. Papp Lajos
emeritus professzor
2012. szeptember 29.

A napokban, Volt egy álmom... címmel néhány oldalas dokumentumot adtam közzé.
Nagyon sok, jó szándékú ember biztosított támogatásáról. Sokakban többféle kétség merült fel. Ezért szükségesnek tartom, hogy egyértelműen és világosan közöljem a következőket.

Az írás címe: Volt egy álmom... Ez egyértelműen múlt idő.

Jelenleg az álomból felébredve leírtam, hogy miért nincs realitása a párt megalakításának. Egyben ébredésre és tettekre buzdítottam és buzdítok ma is.

Régi szkíta, magyar mondás: Egy gondolat-egy szó-egy tett.
A gondolat megszületett.
A gondolatot szó követte.
Ha csak szó marad, akkor ismételten csak fecsegünk.

Ezért mindenkinek a mai naptól tennie kell!
Tenni a maga helyén, a maga talentumával, képességeivel, lehetőségeivel.

A párt, mint szervezet, mindenkiben ellenérzést vált ki. Ezért tartom fontosnak, hogy a Nemzeti Értékek Pártja (NÉP) álmaim szerint a következő feladattal és tartalommal jelentkezne.

1. A párt nem tömegpárt.
Hét férfi és hét nő alkotná majdan a pártot. Olyan kimagasló személyiségek, akik már életükkel, munkásságukkal egyértelműen bebizonyították, hogy számukra életük része Nemzetünk értékeinek védelme és gyarapítása.

2. A párt taglétszáma nem bővíthető.

3.A párt tagjai semmiféle anyagi támogatásban nem részesülhetnek.
Sem állami, sem magánadományból származó jövedelmet nem élvezhetnek.

4.A párttagok képviselői mandátumot nem szerezhetnek.

5.A képviselők bármikor visszahívhatóak.

Magyarázat: A futballmeccshez hasonlítva itt a képviselők a játékosok. Ők játsszák aktívan a
meccset. Bár pontosan ismerik a játékszabályokat, a meccs hevében, indulatból hibás döntést
hozhatnak. Szabálytalanságot követhetnek el. A párt a bírók szerepét tölti
be. A szabálysértőket megbüntetik, a súlyos szabálysértőket kizárják a játékból. A párt tizennégy
tagjának minősített többsége alapján a képviselő bármikor visszahívható. A mindenkori
képviselők visszahívását kezdeményezhetik azok a személyek, akik őt képviselőjelöltnek
javasolták, de a visszahívásról mindenkoron a tizennégy tagú testület dönt.
Szigorú magánjogi szerződésekkel érhető el, hogy egy kizárandó képviselő ne ülhessen át más
pártba, vagy függetlenként maradjon az Országházban.

Dr. Papp Lajos
emeritus professzor
2012. október 13