Itt vagyTartalom / Ember tervez....Isten végez

Ember tervez....Isten végez


Beküldte Gódor András - Ekkor: 2022 April 11

Virágvasárnapi diadalt kivetően aktivizálja magát (ezerrel, mint a köznyelv mondja) a zsidó nagytanács (szinhedrin).
Megrémülnek az "okos" zsidók, a tanult emberek, a rómaiak által "leigázott" kivételesek, a hit őrei, Izrael kivételezett örökösei, látván azt, hogy a tömeg szinte királynak kijáró tisztelettel ünneplik Jézust.
Mi lesz itt az ünnepek alatt? Még többen jönnek, még nagyobb lesz a felfordulás, még gyanúsabb a zsidó ember a rómaiak szemében. Ha valami, akkor a lázongás, társadalmi felfordulás az amit leginkább nem szeretnek látni a rómaiak. Júdea egész vidéke egyébként is csupa lázongó zsidóból áll. Még a királyuk, Nagy Heródes legidősebb fia Arkhaleosz sem tudta kordába tartani őket. Arkhaleosz is egy nagy zsivány volt, el is kellett őt a rómaiaknak távolítani a trónról, hogy béke legyen a vidéken. Helytartót kellett a király helyébe kinevezni, aki vaspálcával teremtett rendet. Most éppen Pilátusnak nevezik a helytartót.
A szinhedrin jó kapcsolatban áll a mindenkori helytartóval. Így Pilátussal is.

A főtanács maga fölé vezetőt választ. Most éppen Kaifás a főpap. Az előzőnek, Annásnak a veje.

A tanácstalanul tiporgó főtanácsnak éppen Kaifás siet a segítségére.
Ti nem tudtok semmit! Mondja a tanács tagjainak.
Vajon mit tud ő, és kitől, mitől származik tudása, nem közli a többiekkel. Inkább tovább feszítve az amúgy is pattanásig felhúzott húrt, döbbenetet kiváltva közli: vagy egy ember hal meg a népért, vagy a nép szűnik meg a rómaiak fegyvere által.
Jézusra valójában kimondta ezzel a halálos itéletet.

A halálos itélet kimondására csak Pilátus jogosult. A zsidóknak nincs erre törvényük.

Miképpen győzzék meg a helytartót Jézus elítéléséről? Nem kis feladat. Annál is inkább, mert a főtanácsban vannak akik titokban Jézus követői.

A nyomásgyakorlás Pilátus felé, majd a nép feladata lesz!

Miképpen, milyen eszközökkel érte el a főtanács a nép elfordulását Jézustól, azt nem tudom. Nem tudjuk. Kivel, mivel fordították meg a nép Jézus iránti szimpátiáját? Rövid néhány nap alatt.
Nyilván azzal, hogy törvényszegőnek, Istentagadónak, Istenkáromlónak mutatták be. Nem az igazság számít, hanem a vélemény. A célt szentesítő eszköz.
Mert ha bebizonyosodik, bizonyítást nyer, hogy a zsidó törvények által halálos vétket követett el Jézus, akkor a főtanács és a helytartó által kialakított és a nép között békés körülményeket teremtő együttműködés fenntartása érdekében, Pilátus halálra fogja itélni Jézust.
Mert mi neki, Pilátusnak egy zsidó ember élete? Ha ez az ő fennmaradásának érdekét is szolgálja, akkor -semmi. A zsidó ember egy senki, akinek megmentéséért egy szalmaszálat sem érdemes keresztbe tenni. Így volt ez az egész Birodalom területén.

Itt van a közelünkben nagycsütörtök napja.
Jézus a rejtekhelyéből Betániába megy. Betánia néhány kilométerre van csupán Jeruzsálemtől.

A Nagyhét, vagyis hétfőtől szombatig tartó időszak a magyar nép életében is különleges eseménnyé vált. A saját szokásainak és kultúrájának megfelelően, méltóképpen várta Jézusnak halálból való feltámadását.
Így volt ez községünkben is.

A természet megújulása tavaszi tisztasága a nép körében is hasonló tettekre buzdított.
A lelki tisztaság, tisztántartás ideje volt ez, miként valóságos tetteket is indukált a ház és háztartás körül.

A palóc ember megtisztította egész portáját. Kitakarította az istállót, rendbe hozta a melléképületeket, a gazdasági udvart, söpört, tapasztott, meszelt, megfiatalodott egészen a hajléka.
A szerszámokra is volt gondja. Kifényesítette, rendbe hozta. Minden ragyogott a frissességtől a tisztaságtól.

A tridenti zsinat előírásaihoz alkalmazkodva, a lelkipásztorok a húsvéti gyónás lehetőségét megteremtették mindenkinek. Hajnalban már a gyóntatószékben ült a plébános is, a káplán is.
A lelki tisztaságra való törekvés jó példáját maga a családfő, a család legidősebb férfi tagja mutatta meg. Gyónás előtt a nagypapa a család minden tagjától bocsánatot kért ezt mondván: bocsássatok meg ha valamit vétkeztem. És a családtagok egészen megindulva kórusban felelték, bocsássa meg bűneidet a Jóisten. (Én magam is többször tanúja voltam ennek).
A megbocsátás kérése nem csak a családtagok irányába volt hanem minden más irányba, így az ismerősét is elérte ezzel. A nagyapa jó példáját a család minden tagja követte.
Imádságos könyvekbe talált kis papírcetlik mutatják meg ennek a lelki tisztaságnak mély értelmét. Így pl az egyik: Boldog ember kinek bűnt nem tulajdonít, nem számolja be az Isten a vétkét és lelkében nincs álnokság.

Bizonyos vidékeken az asszonyoknak külön Miatyánk imádsága volt. Az Aranymiatyánk.
Ezzel a néhány szóval kezdődött minden szakasza:

"Nekem legkedvesebb fiam Jézus! Mit fog tenni virágvasárnapján?
Legkedvesebb anyám neked mindjárt megmondom."

- én nagy király leszek, dicsőségesen bemegyek Jeruzsálembe, inteni és tanítani fogom a népet Atyám törvényére és hirdetni fogom a megváltás új szövetségét.

Nagyhétfőn?
- gyönge és beteg leszek, többé senki sem fog tisztelni, senki sem segít a templomhoz járni.

Nagykedden?
- szegény vándor leszek és vándorolni fogok egyik városból a másikba, és éjjelenként nem fogom fáradt fejemet lehajtani.

Nagyszerdán és az egész Nagyhétben?
- fölmegyek az Olajfák szent hegyére, álom nem jövend szememre a nagy félelemnek miatta. Kisértetni fogok az egyik bírótól a másikhoz. Annástól Kaifáshoz, Kaifástól Heródeshez és Heródestől Pilátushoz.

Zöldcsütörtökön?
- ama hamis Júdás el fog engem adni harminc ezüstpénzért.

Nagypénteken?
- föl leszek feszítve egy magas keresztfára, három rettentő nagy vasszeggel kezeimen,és lábaimon átverve. Odajön egy vitéz, lándzsával keresztüldöfi oldalamat, és abból víz és vér fog folyni. Atyám pedig küldeni fog két ápolót, úgymint Szent Jánost és (Arimathiai) Józsefet, akik engem gyászkeresztfáról levesznek. Te kedves Anyám, rám fogsz nézni szent szemeiddel, megmosol engem szent könnyeiddel, és szent hajaddal fogod törölni véres testemet. Én pedig halva fogok feküdni a Szombat estvéjéig, mint alvó kisded az ő bölcsőjéban.

Nagyszombaton?
- Mély sírba fogok feküdni egész a húsvéti szent napig, mialatt le fogok szállni a poklokra, az ott rám váró lelkeket kiszabadítandom. Feltámadva magammal viszem őket az én Atyám országába, bevégzett nagy munkám diadaljeléül. És az üdvösség öröméneke örökké fog zengeni az egek egeiben.

Mondá erre a Boldogságos Szűz Mária: Azon halandó, ki e szent jóslatokból álló Aranymiatyánkot egyszer vagy többször átimádkozandja, és megemlékezik az én hét fájdalmamra, és legkedvesebb Fiam kínszenvedésére és halálára, az nem lesz elfeledve az egekben-. Életében minden kérése meghallgattatik, holta után az pedig lelke az Isten előtt fog ragyogni az örök üdv fénysugarában, mely a végtelenségig nagyobbodik mindörökké. Amen

Cimkék