Itt vagyTartalom / Egy cseppet csupán az tengerből!

Egy cseppet csupán az tengerből!


Beküldte Gódor András - Ekkor: 2021 December 13

Egy cseppet veszünk abból a tengerből, amely tenger a mi falunk története.
Ha nem is széles óceán, amelyen könnyen eltévedne a még oly gyakorlott hajós is, inkább egy hol szelídebb, hol méretesen hullámzó, olykor tajtékot is vető víztükör, amelyre mégis bátran rámehetünk csendességben élve a mi hajónkkal. Tudjuk, nem fog elsüllyedni mert ha -talán nem tévedek- hét, nyolc vagy mégtöbb évszázad után is inkább virul ez a község, mintsem visszahúzódni látszik, jó okunk van így bátornak lenni és felajánlani falunk történetét annak a Kisjézusnak, akinek eljövetelét várjuk.

Ezt a régi, archaikus formát vevő kifejezést tudatosan használtam, amikor nem "a" tenger, hanem "az" tenger kifejezést vettem a címet illetően.

Ha történetünknek nem is a legelejére megyünk, hanem oda, ahol már biztos lábon állunk az igazság terén, akkor tesszük ezt azért is, hogy lássuk ennek a községnek az erejét, amely erő a kereszténységünkből ered a hitnek pajzsa védi akkor is amikor már minden veszni látszik.

Támpontunk Boldog Margit legendája.
Ebből idézünk szó szerinti közlésben.

A Margit-legendát Baros Gyula dogozta fel.

"Itt kezdetnek immár Szent Margit az oly csodatételei, kiket az Úr Isten Szent Margitnak halála után mívelkedék e szent szűznek érdemei miatt ekképpen:
Szent Margit asszonynak a halála után egy esztendővel és öt hónappal az isteni erőnek mívelkedetei miatt kezde e szentséges szűz, Szent Margit Asszony fényleni csodatételekkel.
Először ezenképpen:
Mikoron írnának az Úr születése után ezerkétszázhetvenkét esztendőben június havának tizenharmad napján, pünkösd oktávja után való kedden,harmadóra után.....Egy néminemű munkásember, aki pintér és ács, ennek neve Benedek, és vala negyven esztendős ember, Vácnak tartományából Dán nevű faluból,.....E Benedek nevű ember, mikoron három esztendeig, szünetlen oly igen nyavalyásul beteg lett volna, hogy az ő térdei az ő melléhez, és az ő sarkai az ő utolsó ülő feléhez ragadtak volna, úgy hogy semminemű lábai nem valának, hanem szüntelenül fekszik vala összezsugorodván, miképpen tőke,....... e nyavalyás beteg mikor hallotta volna Szent Margit asszonynak csodatételét, kezde könyörögni az ő anyjának, atyjafiainak és egyéb rokonságainak, hogy őtet el vinnék Szent Margit asszonynak koporsójához, mondván....Ha én tapasztalom Istennek lányának, Szűz Szent Margit asszonynak koporsóját, hiszem, remélem, hogy e nagy kínból meggyógyulok.
Kinek az ő anyja kétségbe esvén az ő meggyógyulásáról monda: Mikoron az én atyám, ki régen megholt, feltámad, akkoron gyógyulsz te meg e kórságból.
E beteg mégis kéri vala őket, hogy elhozzák.

Mikoron elhozták volna e beteget a koporsóhoz, egyszer is, kétszer is ez igékkel kezde e beteg imádkozni, mondván:
Hiszlek téged Szűz Szent Margit asszony, én uramnak, Béla királynak lánya, aki a te gyermekségedtől fogva megutálván a te királyi szüleidet és e világi országodnak dicsőségét, -szolgáltál az Úr Jézusnak nagy alázatossággal, hogy teneked annyi nagy érdemed vagyon az Úr Istennél, hogy engemet az én testemnek nehéz kórságából megvígasztalhatsz ha akarod. És kérlek, imádlak tégedet teljes hittel, kivánatos ájtatossággal hogy méltóztassál engemet megszabadítani.

Ezenképpen e nyavalyás beteg letétetvén, a koporsónak mellett fekszik vala.
Immár némikoron ebben múlt volna egy egész hét.
És amikor a nagy Oltáron mise szolgáltatnék, Úr Istennek kegyelmessége miatt, e Szent Szűz Margit asszonynak érdemei miatt, kit e beteg teljes hittel hitt vala, teljességgel való egészséget vevén, felkele minden segítség nélkül és a koporsót háromszor megkerülé, hálát adván az Úr Istennek az egészségnek jótételéről.

Ezenképpen az ő tulajdon lábain vígan hazájába tére.
Annak utána gyakorta jő vala a tartománybeli emberekkel zarándokságban a koporsóhoz."

Ezt azoknak másoltam ide, akiknek nincs tulajdonukba Dány Község Helytörténeti Élete című, Kozár Gyula atya által íródott helytörténeti munka, melyet 2000-ben a millennium évében az önkormányzat kiadott.

E munkát alapul véve foglaljuk majd röviden össze, hogy az 1272 esztendőt megelőzően, mikor is telepedhetett ide az a közösség, mely három telephelyet magának foglalva -ahogyan a történelmi események erre késztették- érte el a mai helyét.

Benedek csodás gyógyulásának reliefje is látszik Szent Margit szobrának posztamensén -egyebek mellett- melyet szintén a millenneumi évben állítottunk.

Cimkék