Itt vagyTartalom / Kossuth Lajos Dányban írott levelei

Kossuth Lajos Dányban írott levelei


Beküldte buborék - Ekkor: 2021 April 06

Kossuth Lajos 1852 színezett fotóKossuth Lajos 1852 színezett fotó

Az április 4-i Tápióbicskei csata után alig egy napi lélegzetvétel után, 5.-én Jellasics ellenséges hadereje, mintegy 30 ezer katonával lepi el Dány környékét, hogy másnap hajnalban Isaszeg alá vonuljon.
Jellasics után megérkezett a magyar hadsereg 2. hadteste.
Görgey Artúr főhadiszállása Dányban volt, vezérkari főnöke itt tartózkodott, de ő maga az isaszegi összeütközés kezdetét Kókán várta be. Április 6-án az 1. és 3. hadtest, Klapka és Damjanich vezetésével összecsaptak Jellasics seregével. A két vesztésre álló hadtestet a Dányból érkező öntevékeny Aulich Lajos segítette győzelemre. Kossuth Lajos április 7-én három levelet is írt Dányból.

Kossuth levele barátjához, Perczel Mórhoz a délvidéki győzelmekről, a magyar fősereg előnyomulásáról és Görgeyről.(Eredeti helyesírással.)

Dány, 1849 április 7.

Kedves Móriczom!
Péterváradnak megszabadításával, a ráczok legyőzésével, és az annyi vérben és áldozatba került Sz. Tamás diadalmas bevételével, szegény hazánknak annyi jótéteményt, magadnak pedig olly kimondhatatlan dicsőséget szereztél, hogy a legmélyebb tisztelettel vagyok kénytelen előtted meghajolnom,* s áldom azt a perczet, melyben az alvidéki seregek vezérlésére felhívtalak. Ird meg, mit kívánsz, hogy megjutalmazzon a háladatos hon: mert habár bizonyos is, miszerint egykoron a Zrinyiek és Jurisicsok közt fog dicső neved említtetni, méltó, hogy a való érdem fölötti díját is elvegye.
Mi oly szegények vagyunk nagy emberekben, hogy méltán vádolhatnál bennünket a legrútabb háladatlanság bűnével, ha hőstetteidet illőleg nem méltányolnók. Azért csak mondd meg őszintén: mit kívánsz a hazától Móriczom? én kívánságodnak legbuzgóbb előmozdítója leendek.
De hogy egyébbre térjek át, szükségesnek látom ezúttal veled tudatni, hogy négy hónapi tevéketlenség után a felső tábor is kilépett a cselekvés terére, s én, hogy az elválasztó időben biztosítsam a kellő irányt, mellyet seregeinknek követniök kell, czélszerűnek véltem személyesen megjelenni a táborban, hol már több napok óta valóban eldöntő perczeket élek.
Tudnod kell ugyanis, hogy már öt nap óta csatáznak seregeink az osztrák hadakkal; április 5-én szinte megütköztünk Nagykáta és Tápio-Bicskénél az ellenséggel, s becsületesen megvertük azt. Vetter betegen feküdvén, Görgei vezérli az egész hadjáratot s annyi tapintattal, ügyességgel és rettenthetetlen bátorsággal, hogy látván vezéri bölcsességét és elszántságát, lehetetlen múltját nem felednünk s ki nem engesztelődnünk iránta. Azért feledd te is a régi bántalmakat barátom, s gondold meg, hogy annyi jeles tulajdonok és érdemek mellett, mennyivel ezen férfiú bir, behunyni szemeinket az emberi gyarlóság előtt, sokszor, de különösen most, első polgári kötelesség.
Én méllyen meg vagyok győződve, hogy ily sikeres előnyomulás mellett, ha lent és fent bizalmas egyetértés uralkodik, ha nem zsibbasztjuk s gyengítjük egymást, kevés napok alatt tönkrezúzzuk az osztrák seregeket, mikor aztán civakodhatunk magunk között.
Addig azomban csak harczoljunk kedves Móriczom, és verjük meg az ellenséget. Tettem rendeléseket, hogy lovasságodat, mellyben nagy hiányt érzesz, kellőleg kiegészíthesd. Megtörtént e már? Válaszod elvárom.
Kossuth Lajos

Kossuth tudósítása április 7-én reggel a Honvédelmi Bizottmánynak a honvédseregek isaszegi győzelméről. Megjelent 1849.áprl.10-én Debrecenben kiadott Közlönyben.

Főhadiszállás Dány, april 7. 1849.
Szent-Tamás dicsőséges bevételének győzelmi hírére* győzelmi hírrel felelek.
Tegnap vitéz seregeink az ellenségnek Windischgraetz, Schlick, és Jellasich személyes vezérletök alatti egyesült seregét Isaszegh vidékének irtózatos positióiból tökéletesen kiverték, magát Isaszeghet elfoglalták, s az ellenséget minden ponton tökéletesen megverték. Windischgraetz már proclamatiokat bocsájt a pesti lakossághoz, hogy csak azért retirál, miszerint minden erejét Pesten egyesítve, minket egy csapással tönkre tehessen; minden ember érti ezen vallomást, mit tesz a retirádának nyilvános bevallása egy olly ember szájából, ki a szemtelen hazugságot annyira viszi, hogy még Erdélyben is az osztrák fegyverek győzelmét, Bem altábornagynak Oláhországba lett menekülését, és erdélyi győzelmes seregeinknek lefegyverzését meri hirdetni ép akkor, midőn Bem az osztrák és orosz seregeket utolsó emberig kiveri Erdélyből.
A folytonos harcz és események rohama nem enged a vezéreknek időt az ütközet egyes részleteit egybefoglalva felmutatni a nemzetnek, majd leszen erre is idő.* Most csak annyit írok, hogy győztünk, győztünk határozot¬ tan, tökéletesen, s hogy Görgey fővezér előtt tisztelettel kell meghajolni minden hazafinak, mert nem hiszem, hogy a história példát mutasson fel, miként egy fővezér, a vezérnek nagy kötelességeit s a minden veszélyes pontoni jelenlétet, a rettenthetlen közkatona kötelességével nagyobb mértékben teljesíthette volna, mint Görgey a tegnapi napon. És tisztelettel kell meghajolni minden hazafinak a többi vezérek, s kell meghajolni az egész lelkesült hadsereg előtt, mellyről a szó teljes értelmében elmondhatom, hogy amire Nelson hajdan buzdította hadseregét, azt a mieink végrehajtották. »Minden ember teljesíté kötelességét.«
A mint tegnap írám, úgy történt, a balszárny Péczelt is megszállotta, e perczben már, midőn ezt írom, Kerepesig nyúlik, a centrum Isaszeghen hált, Görgey hadteste, – mellyet most Gáspár tábornok vezérel – Bagh és Gödöllő közt félútig nyomul, s ekként a gyöngyösi úton és ismét a jászberényi vonalon előnyomult hadsereg-osztályaink közti egyesülés eszközölve van, s ma egyesült erővel húzzák össze a hálót a Gödöllőn álló ellenség feje felett, ha ugyan megáll, s fáradt és levert seregeivel még egy csatát Pestig elfogad.
Hiszek Istenben, hogy a jövő éjet a gödöllői kastélyban töltöm, s 24 óra alatt tanuja lehetek egy nagyszerű jelenetnek, midőn a kerepesi partokról seregeink Pestet meglátva magasztos lelkesedéssel borulandanak le a mindenható előtt, s ott ezen pontokon fogja megáldani a csanádi püspök* a magyar szabadság bajnokainak fegyvereit.
Az OHB a Közlöny április 10-i számában közzétette a jelentést és a következőket fűzte hozzá:
És úgy lőn, elnökünk későbbi tudósítása szerint* hadseregünk april. 7-kén már Gödöllőről is visszaveré az ellenséget, s kormányelnök úr 8-kára forduló éjjel a herczegi kastély azon ágyában hált, mellyből a múlt hajnalban Windischgraetz kiriasztatott.
Közlöny, április 10.

Kossuth Dányból levélben tudósítja Bem Józsefet a magyarországi győzelmekről és kéri, siessen seregével a fősereg hadműveleteinek támogatására. A levél német nyelven íródott.

Der Regierungs-Praesident an den H. Generallieutenant Bem.

Hauptquartier Dány bey Gödöllő, den 7-ten April 1849.
Mein verehrter Herr Generallieutenant!
Ihre gefällige Mittheilung über die gänzliche Hinausjagung der Russen aus Siebenbürgen, so wie ihren angetretenen Marsch gegen Szegedin, so auch ihr prächtiges Geschenk habe ich mit dem innigsten Dank empfangen.*
Wir sind seit 5 Tagen immer in fortwährendem Gefecht, haben Schlick, Lobkovics, Lichtenstein und Parrot bey Hatvan, den Jellacsics bey Tápio Bicske, und die vereinigte Kraft von Windischgrätz, Schlick und Jellacsics bey Isaszeg geschlagen.
Heute Früh stehen wir folgendermassen:
Linker Flügel Péczel (10,000 mann General Klapka) marschiert gegen Kerepes, um die Höhen in der rechten Flanke des Feindes zu besetzen.
Centrum Isaszeg (General Damjanics und Aulich mit circa 20,000 Mann) marschiert grade auf Gödöllő.
Rechter Flügel (General Gáspár mit circa 13,000 Mann) Bag und Aszód – marschiert ebenfalls auf Gödöllő.
Der Feind aus seinen verschanzten Positionen von Mácsa bis Fényszaru im Galgathale theils hinausgedrängt, theils hinaus manoeuvriert, während 5 Tagen dreimahl geschlagen, aus der waldigen Position der Isaszeger Berge mit gefälltem Bajonette hinaus gejagt, steht in Gödöllő.
Heute flieht er entwzder gegen Waitzen, oder so Gott will, wird er aufs Haupt geschlagen.
Sollte es schon gelungen nach Pesth zu werfen, dann ist Ihr tapferer Arm und Ihre tapfere Schaar von unendlicher Wichtigkeit. Flieht er gegen Waitzen, dann ist Komorn bedroht, welches seit 14 Tägen stark bombardiert wird. Schleuniger Entsatz ist nöthig, darum für jedenfall, mein verehrter Generallieutenant, eilen Sie mit gewohnter Eile und Energie mit ihrem Hülfwehr von Szegedin aus grade der Donau zu und aufwärts gegen Ofen. Ich werde Sie stets au fait erhalten über die hiesigen Ereignisse.
Die Szolnoker Eisenbahn ist in unserer Hand, Oberstlieutenant Asboth steht heute in Irsa, Alberti, in Körös, Kecskemét, Czegléd steht das Landvolk in Massen auf, Gott ist mit uns!
Es lebe die Freiheit!
der Praesident des Landes Vertheidigungs Ausschusses
L. Kossuth
Nachscrift. General Perczel hat Peterwardein entsetzt, Sz. Tamás genommen, wollen Sie sich mit ihm in Verständigung setzen, und wenn Sie etwas in Ihrem Marsche von Szegedin gegen die Donau zur Sicherung der Obern Bács thun können, es gefälligst thun.

A eredeti, kézzel írott levelek másolata megtekinthető a Dányi Művelődési Központban. Természetesen a járványveszélytől függően.

Buborék

Cimkék