Itt vagyTartalom / Versenyben lenni (harmadik rész)

Versenyben lenni (harmadik rész)


Beküldte Gódor András - Ekkor: 2018 November 25

Végül arról szeretnék szólni vázlatosan, hogy a mi népfőiskolánk, a dányi Sebestyén népfőiskolai csoport hogyan tudná segíteni az okos falu program szélesítését, megvalósulását.

Ehhez az eddigi gyakorlatunkban területet nyert tevékenységek mellett, új kaput, új kapukat kell nyitni.

A hagyományos, immár több éve -sőt évtizede- tartó tevékenységeket, mint hagyományt is és mint eddig megfelelően működő akciókat folytatni kell.
Nagyon jó érzés annak a felismerése, hogy amit az előzőleg mondott, az okos falu programba rögzíthető formákról, több példája fellelhető az eddigi munkánkban.
Ezt folytatni kell.

És mi legyen az "okos" programunk?

Ezt néhány emberrel beszélve az alábbiakban vázolom fel.

Először is, ki kell terjeszteni a népfőiskolát a fiatalok felé mozdulva, gondolva itt az általános iskolásokra és a fiatal"legényekre", lányokra, a fiatal felnőttekre.

Másodszor, -bár van erre példa a mostani gyakorlatunkban is- be kell vonnia népfőiskolánk tevékenységébe a községünkből elszármazott, dányi születésű vagy valaki, valami által hozzánk kötődő embereket.

Harmadszor pedig azoknak a bevonása, akik itt élnek közöttünk, de nincs, vagy ha van akkor csak esetleges kapcsolatunk van velük.

Ez nagyon széles kör, mind időben, mind térben elhelyezve.

Ennek megvalósítására szolgálna a digitalizáció, informatika és

technika.

Tételesen ujjhegyre szedhető feladatok:

A digitális eszközök használatára meg kell tanítani az embereket, akik az élet különféle szituációiban, a különféle problémákkal találkozva, most még az okos eszközök nélkül csak nehezen érvényesülnek.

Melyek ezek a területek?

- ilyen az egészségügyi, szociális, bankolási, munkavállalási, utazási, ügyintézői stb élethelyzetek

- a fiatal korosztályoknak a helyi értékek megismerése, felkutatása, azok feldolgozása és prezentálása

- a más településen (közel vagy távol, esetleg külföldön) élők bekapcsolás a helyi köz- és társadalmi életbe, aktív napi kapcsolat településsel, az itt lakókkal, az itt folyó eseményekkel

Valójában egy digitális faluközösség jönne létre a mobiltechnológia elterjesztése és használata révén.

Megújítanánk ezzel azokat a kommunikációs eszközöket is, amelyek már részben vagy egészben rendelkezésre állnak.

Így például a település honlapján létrejöhetne egy közösségi tér,

célirányos további facebook csoportok alakulnának,

a helyi újság tartalmi gazdagsága kiterjedne a falu egészére,

megszaporodna az élő találkozások, alkalmi és célzott rendezvények száma.

Röviden szólva a várható eredményről:

- a település életét mind horizontálisan, vertikálisan megerősítenénk, ez az emberek egymásra találása révén erős identifikációt eredményezne,

- az iskolások "játszva" egy-egy esemény, falusi érték digitális eszközökkel való megismerése motivációs bázist képezne, a szülőföldhöz való kapcsolatot erősítené,

- a községünkből elszármazottak újra felfedeznék a szülőföld "ízét", kiterjedne az "önormányzás" a falu határán túlra is, növekedne ezzel belső potenciális ereje.

Végiggondolva újra és újra a vázolt, az "okos" falura vonatkozó programot illetve ajánlást, beleértve a harmadik részben, szinte csak célszavakkal illetett népfőiskolai célokat, mindig az ismert segítség ötlött fel bennem.

Mi ez az ismert segítség?

Mindjárt kiderül.

Mert mi is kell valójában ahhoz, hogy falunkat "okosan" építsük?

- tapasztalt, bölcsesség

- értő és megértő közeg

- hallgatni másokra, akiknek szava talán a miénknél is hitelesebb

- naprakésznek lenni a napi munka és feladat tudományosan alátámasztott alapjaival

- el nem csüggedni az időlegesen jelentkező eredménytelenség miatt

- az eredmények láttán is visszafogottnak lenni,

Ez úgy-e barátaim, hat pont.

Valójában nem hat pont ez, hanem hét, a következők szerint:

- első a Bölcsesség
- második az Értelem
- a harmadik a Jótanács
- a negyedik a Tudomány
- az ötödik a Lelki erősség
- a hatodik a Jámborság

Igen, kedves barátaim jól látjátok, mert a hetedik következik az első hat után, ez pedig az Istenfélelem.

Ez kell a programok megvalósításához, a falunk fejlesztéséhez ez, a Szentlélek Hét Ajándéka.

Fogjunk hát hozzá!!

Dány 2018 november 25 /valaminek a vége, és valami újnak a kezdete/

Gódor András ny. polgármester, c. egyetemi docens, a dányi népfőiskola vezetője

Cimkék