Itt vagyTartalom / Az "Arany búcsú" szertartásainak rendje

Az "Arany búcsú" szertartásainak rendje


Beküldte Gódor András - Ekkor: 2018 April 21

Kedves Barátaim, hogy most mi is Csíksomlyóra készülünk és az egyházközség ujságában, a Hitünk és életünk-ben többször megjelent az a hír, hogy az idei "Dányi búcsú" vendége a valaha itt káplánkánt szolgáló Hajagos atya lesz, különös örömmel olvastam az 1959-es Dányi búcsúnak, az "Arany búcsúnak", Kozár Atya által összeállított programját.

Hogy az 1959-es évben, a dányi búcsút miért illette az "aranyos" jelző, azt nem kell -úgy gondolom- kifejteni.

Lássuk hát a "forgatókönyvet".

Julius 25-én, szombaton:

Szentmisék:
Reggel fél hat órakor: Pálos István hitoktató felügyelő.
Gyóntat: Kozár Gyula plébános

6 órakor:Kozár Gyula plébános.
Gyóntat: Pálos István

7 órakor: Szilvási Sándor plébános.
Gyóntat: Kozár - Pálos

Szentmisék után az öregek és betegek gyóntatása. Mindhárom miséző elindul egy-egy ministráns kiséretével a faluba a gyónni szándékozókhoz.

Délután 5 órakor gyóntatás a tamplomban.

Este fél nyolckor Veni Sancte, végzi Kozár Gyula plébános.
Fehér palástban az oltárhoz vonul, térdelve intonálja a Veni Sancte-t, elimádkozása után feláll. A kórus két verset énekel. Utána versiculus és oratio.
A Veni Sancte alatt Szilvási Sándor plébános a szószékre megy. A szentbeszéd végén ima nincsen, azonnal kezdődik az ünnepélye litánia, végzi Pálos István hitoktató felügyelő. Mindenszentek litániája a végén, Szent Jakab könyörgéssel, antifona, Tantum ergo, Genitori, versiculus, oratio, áldás.
Áldott legyen az Isten, -szentségbetétel után Szent Jakab ének.
A litánia alatt Szivási Sándor és Kozár Gyula plébánosok gyóntatnak.

Julius 26-án, vasárnap:

Szentmisék:
5 órakor, Kozár Gyula plébános
Gyóntat: Szilvási - Pálos

6 órakor Szilvási Sándor plébános
Gyóntat: Pálosi - Kozár

7 órakor, Pálos István hitoktató felügyelő
Gyóntat: Kozár - Szilvási

8 órakor: Kovács István községünk szülötte
Gyóntat: Szilvási - Pálos

Áldoztat: Kozár

Szentelés és ünnepi szentmise:
A jelenlévő papság karingben, a plébániáról kiséri a templomba a Prépost Urat.
A templom bejáratánál Kozár Gyula plébános fehér pluvialéban várja a ministránsokkal. Bevonuláskor a nép énekli: Bemegyek szent templomodba.
A Prépost Úr a szószékre megy, elmondja a szentbeszédet, minek végén felkéri Falvay József kerületi esperes Urat a benedicalasra.
Esperes Ur fehér pluvialéban, ministránsokkal, az áldoztató rácsnál, szemben a hívekkel, énekli a szentelés oratióját. Tömjénbetétel után a padok között egyenként megszenteli a képeket, kezdve Szent Józsefnél.
A szentelés közben ének: Áldunk Isten jó szolgája, Isten hazánkért, Boldogasszony Anyánk.
A szentelés alatt a Prépost Ur a stallumnál foglal helyet.
A szentelés végén Falvay József esperes Ur a szószékről üdvözli a híveket.

Ezalatt Dr Decsey Géza prépost Ur a szentmiséhez a sekrestyében öltözik
A szentmisénél diaconus Kovács stván, subdiaconus Hegedűs László, infulista Kozár Gyula, ceremonar Pálos Iván.
A szentmise alatt gyóntat: Pataki József és Szilvási Sándor.
A jelenlévő többi pap a szentélyben foglalhelyet.
A szentmisén hat betanított ministráns segédkezik.

A körmenetet a templom körül Falvay József kerületi esperes vezeti.
Szeretettel meghívja a 80 éven felüli férfi híveket, akiknek ülőhelyéről gondoskodunk.
A papság bevonulását a templomba az 50 éves férfiak kezdik, gyertyát tartanak a kezükben.

Délután 3 órakor Szentséges litánia. Végzi Kovács István atya.
Az aranyházasokat köszönti Kozár Gyula plébános.
Te Deumot énekel Kun Iván aranymisés Atya.

Gondoskodjunk betegeinkről.
Mindenki gyónjon, áldozzon, szerezzen teljes búcsút.
Az öregeket mindenki segítse a templomba eljutni.
Az aranyházasokkal a családtagok is jelenjenek meg.
Az ellenségesek és haragosok bocsássanak meg egymásnak.
Hívjuk haza messze szakadt rokonainkat.

Erre mondják: No comment!

De mégis:
Mindez 59 évvel ezelőtt történt.
59 évvel ezelőtt Magyarországon (is) diktatúra volt.
A kommunista diktatúra ateista államot épít. És benne -áldozatok árán ugyan,- de virul az egyház.

Ma, Magyarországon, szabad választásos demokrácia van.
Ma, (azt mondják) vallásszabadság van.
Ma, nagyon örülünk annak, ha templomunk búcsújára legalább egy vendégpap érkezik.
Ma már 29 éve annak, hogy rendszerváltás történt. Ma, Magyarország is missziós területté lett.

Nagymamám nem csak templomba járó, de imádságos asszony is volt.
Nagymamám tisztelte a papokat, "nagyon okos emberek" -szokta volt mondani.
Nagymamám hallgatott Isten szavára.
Én is szerettem hallgatni nagymamám intelmeit.

Hol romlott el a magyar világ?
Csak kérdésink és sejtésink vannak.

Hol van a megoldás, mi a megoldás?

Az első lépés az, hogy az unokák hallgassák nagymamáik intelmeit.
De ezt előzze meg az, hogy a nagymamák is hallgassanak az Isten szavára.

1959 dányi búcsújára én nem emlékszem. Egyet viszont tudok, emlékek nélkül is. Mi, gyerekek, mindannyian meggyóntunk, áldoztunk. A mi számunkra akkor a kismise volt kötelező. Minden korosztálynak meghatározott helye volt a templomban. A nyolcadikosok -tehát mi, már a kórusra mentünk fel. Megjártuk a lépcsőfokokat. A padok előtt kezdtük, majd így szorultunk egyre hátrébb és helyünkbe léptek a kisebbek.
A lányoknak is külön helyük volt.
Az asszonyok csak az "asszonyok padjába" ülhettek.
A férfi oldal a Jézus Szíve oltár felőli oldal volt.

Jövőre 110 éves lesz a templomunk. "Aranytíz"

Hogyan ünnepeljük, tegyük ezt emlékezetessé?

Az elődök történelmi emlékét ápolva, a helyi szükségletet és kívánalmakat beteljesítve, nem kellene-e egy új, bár nálunk még hagyományok nélküli keresztény (katolikus) kurzussal kezdeni? A legfiatalabb korosztályok intézményes nevelésére gondolok, minden kirekesztés szándéka nélkül, értékteremtő módon.

Katolikus iskolát, óvodát Dányban!!!

Ne hagyjunk mindent a nagymamákra!

Ha nem végezzük el azt a munkát -mi mindannyian, ki-ki a saját tehetsége és lehetősége szerint- amely munka eddig még el nem végeztetett- bár számtalan példája van ennek országszerte, akkor történelmi mulasztást követünk el.

Két nagyrendszer, két irányító és felelős testület megszólítható ebben: az egyik az egyházközség, a másik a helyi önkormányzat.

Nem megy ez vita nélkül. Ne is menjen.

De kezdjük el ezt a vitát azonnal. Holnap már késő lesz!

Én készen állok!

Gódor András ny. polgármester c. egyetemi docens

Cimkék